Hotărârea nr. 55/2020

Hotărâre privind modul de calcul a contribuției lunare de întreținere a copiilor ce frecventează Creșa Nr. 1 Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind modul de calcul a contribuției lunare de întreținere a copiilor ce frecventează Creșa Nr.l Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 5597/18.02.2020, Raportul Serviciului Finanțare învățământ și încasări directe, înregistrat sub nr. 5598/18.02.2020, Adresa Creșei nr. 1 Suceava nr. 322/12.02.2020 înregistrată la Primăria municipiului Suceava cu nr. 4.840/13.02.2020 și Avizul Comisiei învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte și protecție socială.

Având în vedere prevederile art.9 din Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 70 alin. (1), art. 71 alin. (1) și art. 72 din H.G. nr. 1252/12.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;

în temeiul art. 129, alineat 2 lit. „b”, alineat 7 litera „b”, art. 139, alineat 3 litera „a” și art. 196, alineat 1, litera „a” dinO.U.G 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Ărtl Se aprobă costul mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșa în cuantum de 1.448,46 lei/copil lună.

Art.2 Valoarea contribuției zilnice de întreținere se stabilește prin aplicarea cotelor procentuale și nu va depăși 20% din costul mediu de întreținere, după cum urmează:

Venit mediu brut lunar cumulat părinte/reprezentant legal

Număr copii

Cota procentuală contribuție părinți

Contribuția în lei/zi

Peste 700 lei

Un copil

20%

13,85

2 sau mai mulți copii

10%

6,92

între 225-699 lei

Un copil

10%

6,92

2 sau mai mulți copii

5%

3,46

Art.3 Cu data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea nr. 110/18.04.2019.

Art.4 Primaruljnunicipiului Suceava, prin aparatul de specialitate și Creșa Nr. 1 Suceava vor duce la^ft^Erfe^revederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTljpf^ffij^Ă.^ j!                        Contrasemnează

LUCIAN HARȘ(WSW^j/ /<                    Secretar genefrapiKnunicipiului

Jrs^N CIUTAC

Nr. 55 din 27 februarie 2020