Hotărârea nr. 54/2020

Hotărâre privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniveristar de stat care nu dețin locuință pe teritoriul municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA


HOTĂRÂRE privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat care nu dețin locuință pe teritoriul municipiului Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. .5599/18.02.2020, Raportul Serviciului Finanțare învățământ și încasări Directe înregistrat sub nr. 5600/18.02.2020, solicitările Consiliilor de administrație ale Grădiniței cu program prelungit „Gulliver”, Grădiniței cu program prelungit „1-2-3”, Grădiniței cu program prelungit prichindel”, Grădiniței cu program normal „Țăndărică”, Școlii Gimnaziale nr.l, Școlii Gimnaziale nr. 3, Școlii Gimnaziale „ Jean Bart”, Școlii Gimnaziale nr. 6, Școlii Gimnaziale nr. 8, Școlii Gimnaziale „I. Creangă”, Școlii Gimnaziale nr. 10, Școlii Gimnaziale „Miron Costin”, Colegiului Tehnic „Al .1. Cuza”, Colegiului Tehnic Petru Mușat”, Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară, Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu”, Colegiului Economic „Dimitrie Cantemir”, Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”, Liceului cu Program Sportiv Suceava, Colegiului Național „ Petru Rareș”, Colegiului Național „Ștefan cel Mare”, Colegiului Național „Mihai Eminescu”, Seminarului Teologic Liceal Ortodox pfitropolitul Dosoftei” și Școlii Posfliceale Sanitare și Avizul Comisiei învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte și protecție socială.

în baza dispozițiilor Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.105, alin.2, lit.f, art.276 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale și prevederile H.G nr. 569 din 15 iulie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat;

în temeiul art.129, alineat 2 lit. „d”, alineat 7 litera „a”, art.139, alineat 3 litera „a” și art.196, alineat 1, litera „a” din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Artl (1) Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar, care solicită decontarea navetei pe perioada ianuarie - august 2020, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

(2) Decontarea acestora se va face în limita creditelor bugetare repartizate


centrelor bugetare menționate la capitolul 65.02- învățământ, articolul 20.01.07-Transport.

Art2 Primaruț.;.niunicipiu[ui Suceava, prin aparatul de specialitate și unitățile școlare solicitante vor d$$ț® w^l^șire prevederile prezentei hotărâri.dTnunicipiului

CIUTAC