Hotărârea nr. 52/2020

Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivului de investiții „Instalații de încălzire în Complexul Comercial Bazar din municipiul Suceava”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dnl 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.nrimariasv.ro, primsv@pnmariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA


HOTĂRÂKE privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:


„Instalații de încălzire în Complexul Comercial Bazar din municipiul Suceava”

Consiliul Local al municpiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și al Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi înregistrat sub nr. 5865/20.02.20202, Raportul Direcției Administrația Piețelor cu nr. 5866/20.02.2020 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor Legii nr. 10/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

în baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. (e), art. 139 alin. 3 lit. (e), art. 140 alin. 1 și art. 196 alin. 1 lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Instalații de încălzire în Complexul Comercial Bazar din municipiul Suceava” -corpurile C1/C3 și C2/C4 situate în intravilanul municipiului Suceava, constând într-o suprafață construită de 10.368 mp, pe un teren identic cu planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate vizat de OCPI și recepționat cu nr. 17682/07.09.2006 conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin Direcția Administrația Piețelor.


Conta


Contrasemnează

Secretar general ^municipiului

Jrs.ldÂNCIUTAC

Jrs. Ii