Hotărârea nr. 51/2020

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „Achiziționare și punere în funcțiune Roată panoramică, municipiul Suceava”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Achiziționare și punere în funcțiune Roată Panoramică, municipiul Suceava”

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Marian Andronache nr.5840/20.02.2020, Raportul Biroului Investiții nr. 5841/20.02.2020 și Avizul Comisiei economico-fînanciare, juridică si disciplinară;

în conformitate cu prevederile art. 44, alin.l, din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul dispozițiilor art. 129 alin.2, lit.“b”, alin.4, lit.”d”, art. 139, alin. 3 lit."a"și art. 196 alin.l lit. "a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Achiziționare și punere în funcțiune Roată Panoramică, municipiul Suceava", prezentați în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotătâri.


Contr

Secretar gene Jrs.


mnează

unicipiului

CIUTAC