Hotărârea nr. 50/2020

Hde hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere rețea gaze naturale strada Cernăuți”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.Drimariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere rețea gaze naturale Strada Cernăuți”

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Marian Andronache nr.5786/19.02.2020, Raportul Biroului Investiții nr. 5787/19.02.2020 și Avizul Comisiei economico-financiare, juridică si disciplinară;

în conformitate cu prevederile art. 44, alin.l, din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul dispozițiilor art. 129, alin.2, lit. „b”, alin. 4, lit.„d”, art. 139, alin.3 lit.„a” si art. 196 alin.l lit.„a" din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere rețea gaze naturale Strada Cernăuți”, prezentați în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotatâri.C   J           ,ză

Secretar j             nicipiuhri

Jrs           TAC