Hotărârea nr. 5/2020

Hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată cu nr. 2175/22.01.2020, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări Nerambursabile din Fonduri Publice, din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. 2176/22.01.2020 și Avizul Comisiei economico-fînanciară, juridică, disciplinară;

în baza dispozițiilor Ordonanței de Guvern nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținînd cultelor religioase recunoscute din România, aprobată prin Legea nr. 125/2002, a Normelor Metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 1470/2002, cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentului privind stabilirea și acordarea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al Municipiului Suceava pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin HCL nr. 13/31.01.2019 și a bugetului local pentru anul 2020, aprobat prin HCL nr. 2/30.01.2020.

în temeiul art. 129 alin. (2) lit.d), alin. (8) lit.a), art.139 alin. (3), art.196 alin. (1) lit.a), din O.G. 57/2019, privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă acordarea de sprijin financiar pentru unitățile de cult din Municipiul Suceava, conform anexei care face parte integrantă din această hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului local, va asigura ducerea la îndeplinire a. prevederilor prezentei hotărâri.


CONT


jEMNEAZĂ


SECRETAR GENE:

Jrs.T


AL MUNICIPIULUI

CIUTAC


Nr. 5 din 30 Ianuarie 2020