Hotărârea nr. 49/2020

Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Asociația „Multicare” Suceava precum și finanțarea necesară organizării proiectului „Femei de Succes – performanță la superlativ”, care va avea loc la data de 06.03.2020

jfliL MUNICIPIUL SUCEAVA

9HHs B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

WS www.primariasv.ro, primsv@prhnariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii între Municipiul Suceava și Asociația „Multicare” Suceava precum și finanțarea necesară organizării proiectului „Femei de Succes - performanță la superlativ”, care va avea loc în data de 06.03.2020

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi nr. 5486/18.02.2020, Raportul Direcția Proiecte Europene, Turism, Cultură și Transport nr. 5487/18.02.2020 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară,

în conformitate cu prevederile Legii 273 din 2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit „b”, art 139, alin. 3, lit „a”, art. 196, alin. 1, lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Se aproba asocierea între Municipiului Suceava și Asociația „Multicare” Suceava în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului „Femei de Succes - performanță la superlativ”, care va avea loc în 06.03.2020.

Art. 2 Se aprobă contribuția Municipiului Suceava la această asociere în valoare de 39.200 lei.

Art. 3 Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre și se mandatează Primarul municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

Art. 4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.


Contrasemnează

Secretar aHwucipiiiIm

Jrs. ICWraUTAC