Hotărârea nr. 48/2020

Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Asociația „Lumină Lină” Suceava – „Centru social de noapte și reinserție socială a persoanelor fără adăpost – Sfânta Vineri”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA


HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Asociația „Lumină Lină Suceava” -

„Centrul social de noapte și reinserție socială a persoanelor fără adăpost - Sfânta Vineri”

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava nr.4833/13.02.2020, Cererea Asociației „Lumină Lină” nr. 1/23.01,2020, Raportul de specialitate al D.A.S. nr. 4834/13.02.2020 și Avizul Comisiei învățământ, relații externe, sănătate, familiei, cultură, culte si protecție socială;

în baza dispozițiilor art.39 lit.c), art.112 lit b), art.132. Lit. c) și art.136 din Legea 292/2011 Legea Asistentei Sociale cu modificările și completările ulterioare, conform aft.ll, art.51 și art. 531 din Ordonanța 68/2003 privind Serviciile Sociale cu modificările si completările ulterioare; Legea nr. 197 din 2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; precum și a art. 35 alin.l din Legea 273 /2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 129, alin.2, lit.d, alin.7 lit.b, alin.2 lit. „e” ,alin.9 lit. „a”, art. 139 alin. 3 lit. „a” și art 196 alin.l lii.a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă asocierea dintre Municipiul Suceava și Asociația „Lumină Lină” Suceava-„Centrul social de noapte și reinserție socială a persoanelor fără adăpost - Sfânta Vineri” în vederea asigurării funcționării centrului social de noapte.

Art. 2. Contribuția Municipiului Suceava o reprezintă alocarea din bugetul local a sumei de 125.000 lei, reprezentând cheltuieli de funcționare a obiectivului în vedrea rezolvării cazurilor persoanelor fără locuință aflate într-o situație de criză la nivel personal, psihic, relațional,social, juridic,de sănătate, situație determinată de absența unui adăpost sau de imposibilitatea de a-și permite unul.

Art. 3 Se aprobă Contractul de asociere dintre Municipiul Suceava și Asociația „Lumină Lină” Suceava - „Centrul social de noapte și reinserție socială a persoanelor fără adăpost -Sfânta Vineri” prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se mandatează Primarul municipiului Suceava să semneze Contractul de Asociere cu Asociația „Lumină Lină” Suceava -"Centrul social de noapte și reinserție socială a persoanelor fără adăpost-Sfânta Vineri”

Art. 5. Primarul prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și Direcția de Asistență Socială va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Cont


Contasemnează

Secretar generaJ^aLmunicipiului Jrs. JÎ9ĂN CIUTAC

Jrs.