Hotărârea nr. 47/2020

Hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Sportivă „XS Motorsport” Iași

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.orimariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA


HOTĂRÂM privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Sportivă „XS Motorsport” Iași

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat cu nr. 5565 din 18.02.2020, Raportul Serviciului Buget și finanțări nerambursabile din fonduri publice, înregistrat cu nr. 5566 din 18.02.2020 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit „Regulamentului privind încheierea contractele de asociere între Municipiul Suceava și persoane juridice, în vederea realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local”, aprobat prin HCL nr. 4/30.01.2020 și a Bugetului Local aprobat prin HCL nr. 2/30.01.2020;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. e), alin. (9), lit. a), art. 139, alin: (3), lit. f) și art. 196, alin (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Sportivă "XS Motorsport" Iași, pentru perioada 09.03.2020 - 06.05.2020, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în proiectul "Raliul Bucovinei 2020 - Suceava Rally Show", care se vor desfășura astfel:

  • > în ziua de 24.04.2020, deschiderea competiției sportive și proba "Super Specială-Suceava Rally Show" vor avea loc în Municipiul Suceava, parc-service-ul competiției va fi amenajat în parcarea Carrefour Suceava, traseul urmând a fi stabilit de comun acord și cu alte instituții abilitate de la care se vor obține aprobările necesare;

  • > în ziua de 25.04.2020, probele speciale ale competiției se vor desfășura în zonele turistice din județ-Municipiul Câmpulung Moldovenesc, traseul fiind cuprins între localitățile Sadova, Vatra Moldoviței și Sucevița, pe DN17A.

Art.2. Contribuția Municipiului Suceava la această asociere constă în alocarea sumei de 100.000 lei, pentru finanțarea activităților care vor avea loc în Municipiul Suceava, în ziua de 24,04.2020.

Art.3. Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexa la prezenta hotărâre și se mandatează Primarul municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

ArL4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiuluisază

Secretai             unicipiului

J          JTAC