Hotărârea nr. 46/2020

Hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind asocierea între Municipiul Suceava și Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat cu nr. 5563 din 18.02.2020, Raportul Serviciului Buget și finanțări nerambursabile din fonduri publice, înregistrat cu nr. 5564 din 18.02.2020 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară.

în baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit "Regulamentului privind încheierea contractele de asociere între Municipiul Suceava și persoane juridice, în vederea realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local", aprobat prin HCL nr. 4/30.01.2020 și a Bugetului Local aprobat prinHCLnr. 2/30.01.2020.

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. e), alin. (9), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. f) și art. 196, alin (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Suceava, pentru perioada 28.02.2020 - 13.03.2020, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în proiectul „Mărțișorul persoanelor vârstnice din Municipiul Suceava”, care se va desfășura în Municipiul Suceava.

Art.2. Contribuția Municipiului Suceava la această asociere constă în alocarea sumei de 60.000 lei.

Art.3. Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexa la prezenta hotărâre și se mandatează Primarul municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

Art,4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.


Cont

Secretar gen Jrs.


emnează


unicipiului

CIUTAC