Hotărârea nr. 44/2020

Hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Culturală „Ansamblul Maestro Art” Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro. primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA


HOTĂRÂRE

privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Culturală „Ansamblul Maestro Art” Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat cu nr. 5555 din 18.02.2020, Raportul Serviciului Buget și finanțări nerambursabile din fonduri publice, înregistrat cu nr. 5556 din 18.02.2020 și Avizul Comisiei economico-fînanciară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit "Regulamentului privind încheierea contractele de asociere între Municipiul Suceava și persoane juridice, în vederea realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local", aprobat prin HCL nr. 4/30.01.2020 și a Bugetului Local aprobat prin HCLnr. 2/30.0 L2020;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. e), alin. (9), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. f) și art. 196, alin (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Culturală "Ansamblul Maestro Art" Suceava, pentru perioada 16.03.2020 - 10.12.2020, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local, cuprinse în proiectul "Susținere program muzical săptămânal în parcurile din Municipiul Suceava și participarea la solicitarea Municipiului Suceava și Consiliului Local al Municipiul Suceava, la ceremonii publice, militare și religioase", care se vor desfășura în zilele de duminică, sărbători religioase și militare.

Art.2. Contribuția Municipiului Suceava la această asociere constă în alocarea sumei de 150.000 lei.

Art.3. Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexa la prezenta hotărâre și se mandatează Primarul municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin serviciile.(        mează

Secretar;          ' municipiului

Jr      OTTAC

Nr. 44 din 27 februarie 2020