Hotărârea nr. 4/2020

Hotărâre pentru aprobarea “Regulamentului privind încheierea contractelor de asociere între Municipiul Suceava şi persoane juridice, în vederea realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local” ;

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea "Regulamentului privind încheierea contractelor de asociere între Municipiul Suceava și persoane juridice, în vederea realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local"

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Suceava, înregistrat cu nr. 2173 din 22.01.2020 și Raportul Serviciului Buget și finanțări nerambursabile din fonduri publice, înregistrat cu nr. 2174 din 22.01.2020, precum și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza Ordonanței nr. 2/2008 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Hotărârii nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Hotărârii de Guvern 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.e), alin. (9) lit.a), art. 139 alin. (3) lit.f) și art. 196 alin (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă "Regulamentul privind încheierea contractelor de asociere între Municipiul Suceava și persoane juridice, în vederea realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local”, cu anexele 1-1 Od, care fac parte integranta din proiect.

Ari.2. Se abrogă prevederile HCL 12/31.01.2019 pentru aprobarea "Regulamentului privind încheierea contractelor de asociere între Municipiul Suceava și persoane juridice, în vederea realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local", cu anexele 1-1 Od.