Hotărârea nr. 39/2020

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local al Municipiului Suceava a proiectelor / programelor sportive inițiate și derulate de către structurile sportive de drept public

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.prhnariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

' HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local al Municipiului Suceava a proiectelor/ programelor sportive inițiate și derulate

de către structurile sportive de drept public

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava, înregistrat cu nr. 5496 din 18.02.2020, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări nerambursabile din fonduri publice din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. 5497 din 18.02.2020 și Avizul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară;

în baza dispozițiilor Legii nr. 69/2000 a Educației Fizice și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind Normele financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;

In baza dispozițiilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pentru anul 2020;

în temeiul art.129, alin.2, lit. ”e”, alin.7, art.139, alin.3, lit. ”a”, art.140 alin.l și art.196 alin 1, lit ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Se aprobă Regulamentul privind finanțarea de la bugetul local al Municipiului Suceava a proiectelor/ programelor sportive inițiate și derulate de către structurile sportive de drept public, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezenteiContrasemnează

Secretar gene^I al npmicipiului


Jrs. I CIUTAC

Nr. 39 din 27 februarie 2020