Hotărârea nr. 37/2020

Hotărâre privind acordul de principiu pentru înfrățirea Municipiului Suceava, Județul Suceava din România cu Comuna Mahala, Raionul Noua Suliță, Regiunea Cernăuți din Ucraina

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind acordul, de principiu, pentru înfrățirea Municipiului SUCEAVA, Județul Suceava din ROMÂNIA cu Comuna MAHALA, Raionul Noua Suliță,

Regiunea Cernăuți din UCRAINA

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi nr. 5631/18.02.202, Raportul Serviciului autorizare activități comerciale nr. 5632/18.02.2020 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară,

Având în vedere Scrisoarea de intenție a Primăriei Comunei Mahala nr. 154/14.02.2020, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Suceava sub nr. 18/17.02.2020;

în conformitate cu prevederile Legii 273 din 2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul dispozițiilor art. 89 alin. (14) art 129 alin. (2) lit e) și alin. (9), art 139 alin. (3) lit. f), art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă, de principiu, înfrățirea Municipiului Suceava, Județul Suceava din România cu Comuna Mahala, Raionul Noua Suliță, Regiunea Cernăuți din Ucraina, în conformitate cu Acordul de înfrățire în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre.

Art 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.


Contrasemnează

Secretar genmMlnWdpiulm

Jrs40AN CIUTAC

Nr. 37 din 27 februarie 2020