Hotărârea nr. 36/2020

Hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 209/30.06.2016 privind desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugetare din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. SA, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la HCL nr. 209/30.06.2016 privind desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugetare din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava, înregistrat sub nr. 5603/18.02.2020, în baza Raportului Serviciului Finanțare învățământ și încasări directe, înregistrat sub nr. 5604/18.02.2020 și Avizul Comisiei învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte și protecție socială.

Având în vedere prevederile art.96 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar modificat și completat de Ordinul nr. 3160 din 1 februarie 2017;

în temeiul art.129, alin. (2) lit. „d”, alin.(7) litera „a”, art.139, alin. (1) și art.196, alin.(l), litera „a” dinO.U.G 57/2019 privind Codul administrativ.

. HOTĂRĂȘTE:

Art I Se modifică punctele 14,24,26 și 27 din anexa la HCL nr.209/3 0.06.2016 privind desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugetare din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Suceava, prin desemnarea unor consilieri în calitatea de reprezentanții ai Consiliului local al municipiului Suceava în Consiliile de administrație, după cum urmează :

14. Școala Gimnazială „Ion Creangă”:

  • - dl/dna consilier local Jescu Aurel

24. Liceul cu Program Sportiv Suceava:

  • - dl/dna consilier local Jescu Aurel

  • 26. Colegiul Național „ Ștefan cel Mare”:

  • - dl/dna consilier local Jescu Aurel

  • 27. Colegiul Național „ Mihai Eminescu”:

  • - dl/dna consilier local Jescu Aurel    Contrasemnează Secretar gen Jrs.I    unicipiului CIUTAC