Hotărârea nr. 35/2020

Hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 208/30.06.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Suceava în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației constituite în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la HCL nr.208/30.06.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Suceava în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației constituite în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava, înregistrat sub nr. 5605/18.02.2020, în baza Raportului Serviciului Finanțare învățământ și încasări directe, înregistrat sub nr. 5606/18.02.2020 și Avizul Comisiei învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte și protecție socială.

Având în vedere prevederile art. 361 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și ale art. 1 din Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3753/09.02.2011;

Având în vedere prevederile ale art. 11 alin.(4) lit e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată prin Legea nr. 87/2006;

în temeiul art. 129, alin. (2) lit. „d”, alin. (7) litera „a”, art. 139, alin. (1) și art. 196, alin.(l), litera „a” dinQ.U.G 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se modifică punctul 23 din anexa la HCL nr. 208/30.06.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Suceava în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației constituite în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava, după cum urmează:

23 .Liceul cu Program Sportiv Suceava: dl Jescu Aurel

Art.n Celelalte prevederi rămân neschimbate.


Secretar generaunicipiului

CIUTAC


Nr. 35 din 27 februarie 2020