Hotărârea nr. 34/2020

Hotărâre privind modificarea punctului 5 din cadrul Art. 4 al HCL nr. 201/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind modificarea punctului 5 din cadrul Art. 4 al HCL nr. 201/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare a Primarului municipiului Suceava nr. 5423/18.02.2020, Raportul Secretarului municipiului Suceava nr. 5424/18.02.2020 și Avizul Comisiei economico - financiară, juridică și disciplinară;

în baza dispozițiilor art. 124, art. 129 alin. 2, lit „a”, art. 139 alin. 1, și art. 196 alin. 1, lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

ArtI Se modifică punctul 5 din cadrul Art. 4 al HCL nr. 201/22 iunie 2016 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate și va avea următorul conținut:

„Art. 4 Se stabilește componența nominală a fiecărei Comisii de specialitate după cum urmează:

5. Comisia dezvoltarea mediului de afaceri, turism, tineret și sport:

  • 1. Munteanu Constantin

  • 2. Jescu Aurel

  • 3. Cristescu Florin

Art. II Celelalte prevederi ale HCL nr. 201/2016 rămân neschimbate.


Contrasemnează Secretar genwal al municipiului Jrs. I0ANTIUTAC

Nr. 34 din 27 februarie 2020