Hotărârea nr. 33/2020

Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui. Jescu Aurel în Consiliul Local al municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5Ă, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA


HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier local al d-Iui. JESCU AUREL în Consiliul Local al municipiului Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Procesul verbal al Comisiei de validare;

în baza Demisiei d-lui. Prorociuc Daniel înregistrată la Consiliului Local al municipiului Suceava sub nr. 2/23.01.2020, Adresa nr. 16/06.02.2020, a Adresei Partidului Național Liberal nr. 24/14.02.2020 înregistrată la Consiliului Local al municipiului Suceava sub nr. 19/17.02.2020 și a Procesului verbal al Comisiei de validare a Consiliului Local al municipiului Suceava;

în baza dispozițiilor art. 602, art. 139 alin. 1, și art. 196 alin. 1, lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Artl Se validează mandatul de consilier local al d-lui. Jescu Aurel supleant pe lista Partidului Național Liberal la alegerile din 5 iunie 2016 în Consiliul Local al municipiului Suceava.

Art. 2 Hotărârea de validare poate fi atacată la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau în cazul absenței de la ședință, de la comunicare.


Contrasemnează

Secretar genera^ldoăunic^iuluî

Jrs. IMNCIUTAC

Nr. 33 din 27 februarie 2020