Hotărârea nr. 32/2020

Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui. Prorociuc Daniel și declararea ca fiind vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA'


HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului de consilier local al d-Iui. PROROCIUC DANIEL, și declararea ca fiind vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în. vedere Demisia d-lui. Prorociuc Daniel și Referatul Secretarului general al municipiului Suceava înregistrat la nr. 5421/18.02.2020;

în baza dispozițiilor art. 204 alin. 2, lit. „a”, art. 602, art. 139 alin. 1 din din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al d-lui. PROROCIUC DANIEL și se declară ca fiind vacant locul ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Suceava.


C  J        .ează


Secretar            aunicipiului

Jî        UTAC

Nr. 32 din 27 februarie 2020