Hotărârea nr. 31/2020

Hotărâre privind atribuirea locuinţei, aparţinând domeniului public al municipiului Suceava, str. Calea Unirii nr.15, cămin nr.2, camera nr.20, doamnei Dafin Georgeta

JHfa MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696,Fax0230-520593

HOTĂRÂRE

privind atribuirea locuinței, aparținând domeniului public al municipiului Suceava, str. Calea Unirii nr.15, cămin nr.2, camera nr. 20, doamnei Dafin Georgeta

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava și al Viceprimarului municipiului Suceava, înregistrat cu nr. 3075/30.01.2020, Raportul biroului evidența și administrarea imobilelor de locuit înregistrat cu nr. 3076/30.01.2020, cât și avizul comisiei de învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte și protecție socială;

în temeiul H.C.L nr.291 din 14.10.2016, HCL nr.56 din 28.02.2019 și HCL nr. 379/1942.2019;

în temeiul prevederilor art.2 lit.a) și lit.c, art.42, art.43 și art.47 din Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și HG nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996;

în conformitate cu prevederile art.129 alin. (7) lit.q), precum și ale art.139 alin. (3) lit.g) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită a locuinței aparținând domeniului public al municipiului Suceava, str. Calea Unirii nr.15, cămin nr.2, camera nr.20, doamnei Dafin Georgeta.

Art.2. (1) Se aprobă scutirea de la plata chiriei a doamnei Dafin Georgeta potrivit dispozițiilor Legii nr.359/2009 pentru modificarea art.20 alin(2) lit.b) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificat prin Legea nr.359/2009.

(2) Scutirea de la plata chiriei a doamnei Dafin Georgeta prevăzută la art. 2 va opera pe perioada în care sunt îndeplinite prevederile art. 20 alin (2) lit.b) din actul normativ mai sus menționat.

Art.3. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere este până la data de 31.12.2024, cu posibilitatea de prelungire.

Art.4. Beneficiarii de locuințe aflate în administrarea municipiului Suceava, au obligația să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces, aprobate prin H.C.L. nr.291 din 14.10,2016, înainte de emiterea repartiției și încheierea contractului de închiriere.

- Neîndeplinirea criteriilor de acces conduce la pierderea dreptului locativ, locuința rămânând a fi repartizată altei familii, în ordinea de pe lista de priorități.

Art.5. Primarul municipiului Suceava, prin Biroul evidența și administrarea imobilelor de locuit va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


SECRETAR GENER

Jrs. I<


^EMNEAZĂ ^MUNICIPIULUI <CIUTAC

AJxMUNI <CIUTAC