Hotărârea nr. 30/2020

Hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuinţe pentru tineri, destinate închirierii realizate prin programul ANL, din Ansamblul Privighetorii, Str. Privighetorii nr. 3B, Bl. B5, ap.11, dnei Paicu Adina Elena

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea repartizării unei locuințe pentru tineri, destinate închirierii realizate prin programul ANL, din Ansamblul Privighetorii, Str. Privighetorii nr.3B, Bl. B5,ap.ll, doamnei Paicu Adina Elena

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava și al Viceprimarului municipiului Suceava domnul Marian Andronache, înregistrat cu nr. 3073/30.01.2020, Raportul biroului evidența și administrarea imobilelor de locuit înregistrat cu nr. 3074/30.01.2020, Avizul comisiei de învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte și protecție socială;

în temeiul HCLnr. 263/30.08.2018 și HCL 312/24.10.2019;

în temeiul prevederilor Legii nr.152/1998, republicată și modificată, privind înființarea Agenției Naționale a Locuinței și a HG nr.962/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998;

în conformitate cu prevederile art.129 alin. (7) lit.q), precum și ale art.139 alin. (3) lit.g) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă repartizarea unei locuințe pentru tineri, destinate închirierii realizate prin programul ANL, din Ansamblul Privighetorii, str.Privighetorii nr.3B, Bl. B5,ap. 11, doamnei Paicu Adina Elena.

Art.2. Se stablilește cu titlu de garanție, pentru acoperirea chiriei și a cheltuielilor comune, în caz de neplata, suma de 1.500 lei pentru apartament cu 2 camere din Ansamblul Ansamblul Privighetorii, Str. Privighetorii nr.3B, B1.B5, ap.ll.

Art.3. Beneficiara de locuință destinată închirierii realizată prin programul ANL, din Ansamblul Privighetorii, are obligația să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces, aprobate prin HCL nr.263/30.08.2018 și să facă dovada achitării garanției, înainte de emiterea repartiției și încheierea contractului de închiriere.

- Neîndeplinirea criteriilor de acces și nedepunerea garanției conduce la pierderea dreptului locativ, locuința rămânând a fi repartizată altei familii, în ordinea de pe lista de priorități.


Art.4, Pri

Locuit va duc


pipiului Suceava prin Biroul Evidența și Administrarea Imobilelor de ^prevederile prezentei hotărâri.


OPIULUI