Hotărârea nr. 3/2020

Hotărâre pentru aprobarea “Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile acordate din fonduri publice pentru activităţi nonprofit de interes local”

AL MUNICIPIUL SUCEAVA

MHH B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE pentru aprobarea "Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes local"

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Suceava, înregistrat cu nr. 2171 din 22.01.2020 și Raportul de specialitate al Serviciului Buget și finanțări nerambursabile din fonduri publice, din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. 2172 din 22.01.2020, precum și avizul comisiei economico-fmanciară, juridică, disciplinară;

în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

In baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Ordinului nr. 664/2018 emis de Ministrul Tineretului și Sportului privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;

In baza Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind Normele financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Ordonanței nr. 2/2008 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Hotărârii nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Hotărârii de Guvern nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.e), alin. (7), art. 139 alin, (3) lit.a), art. 140 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă "Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes local", cu anexele A, B, C și 1-11, care fac parte integrantă din proiect.

Art.2. Se abrogă prevederile HCL 10/31.01.2019 pentru aprobarea "Regulamentului privind finanțările nerambursabile acordate din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes local", cu anexele A, B, C și 1-11, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava, prin Directia.U^^p&îJâ^litate și Fiscalitate.

/■/ O j


MNEAZĂ

MUNICIPIULUI

AN CIUTAC


PREȘE


LUC