Hotărârea nr. 29/2020

Hotărâre privind aprobarea „Strategiei de alimentare cu energie termică a municipiului Suceava”

JHb MUNICIPIUL SUCEAVA

MMM B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea „Strategiei de alimentare cu energie termică a municipiului Suceava”

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat cu nr. 3043/29.01.20, Raportul Direcției Generale Tehnică și de Investiții înregistrat cu nr. 3044/29.01.2020 și Avizul Comisiei de servicii publice;

Având în vedere :

  • -  prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice republicată, modificată și completată prin Legea nr. 225/2016 și Legea nr. 131/2018;

  • -  prevederile Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică;

  • -  prevederile art. 6 din HG nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea serviciilor comunitare de utilități publice;

  • -  prevederile Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică cu completările și modificările ulterioare;

  • -  H.G. nr. 882/2004 cu privire la aprobarea Strategiei naționale privind alimentarea cu energie termică a localităților.

în temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (7) lit.n), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă „Strategia de alimentare cu energie termică a municipiului Suceava”, conținută în Anexa care face parte integrată din hotărâre.

Art.2. Se abrogă H.C.L. nr. 83/31.03.2016 privind aprobarea „Strategiei de asigurare a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Suceava”.

Art.3. Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.CONT

SECRETAR GENE Jrs. IO

OPIULUI


Nr. 29 din 30 Ianuarie 2020