Hotărârea nr. 28/2020

Hotărâre privind atestarea bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, administrate de S.C. Thermonet S.R.L.

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5 A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind atestarea bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava administrate de SC Thermonet SRL

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Suceava, înregistrat sub nr. 3031/29.01.2020, Raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 3032/29.01.2020, raportul comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară și al comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în conformitate cu prevederile OG nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Legii nr. 82/1991 - Legea contabilității, republicată cu modificările ulterioare;

în temeiul:

- Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale;

Ordinului nr. 3471/2008 - pentru aprobarea Normelor metodologiceprivind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimonial instituțiilor publice;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.c), art.139 alin. (3) lit.g), art.196 și art.291 alin. (3) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se atestă bunurile proprietate publică a municipiului Suceava administrate de SC Thermonet SRL - Suceava, conform anexei.

Artl. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CO

SECRETAR GENE

Jrs. I


EMNEAZĂ

MUNICIPIULUI

CIUTAC