Hotărârea nr. 27/2020

Hotărâre privind atestarea bunurilor imobile – teren și clădiri – proprietate publică a municipiului Suceava aflate în administrarea unităților de învățământ preuniversitar

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind atestarea bunurilor imobile - teren și clădiri - proprietate publică a municipiului Suceava aflate în administrare unităților de învățământ preuniversitar

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat la nr. 3033/29.01.2020, Raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu înregistrat la nr. 3034/29.01.2020 și Avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

  • - HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

  • - dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.129 alin (2) lit.c), art.139 alin. (3) lit.g) și art.286 alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ cu completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

-Artl. Se atestă bunurile imobile - terenuri și clădiri - proprietate publică a municipiului Suceava aflate în folosința unităților de învățământ preuniversitar prezentate in anexa nr. 1.

Ari.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.


SEMNEAZĂ


L MUNICIPIULUI

CIUTAC

Nr. 27 din 30 Ianuarie 2020