Hotărârea nr. 26/2020

Hotărâre privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv. ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat cu nr. 3029/29.01.2020, Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 3030/29.01.2020 și Avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

în temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit.g), ale art.140, art.196, art.354, art.355 și art.357 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Suceava a bunurilor imobile prevăzute în anexele 1-18 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile HCL nr.40 din 23.02.2017, cu modificările ulterioare.

Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


EMNEAZĂ


MUNICIPIULUI

CIUTAC

Nr. 26 din 30 Ianuarie 2020