Hotărârea nr. 24/2020

Hotărâre privind aprobarea manifestărilor cultural – artistice și finanțarea necesară organizării împlinirii celor 632 de ani de atestare documentară a Sucevei și a Cetății de Scaun a Sucevei în perioada 14 – 15 februarie 2020

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea manifestărilor cultural-artistice și finanțarea necesară cu ocazia împlinirii celor 632 de ani de atestare documentara a Sucevei și a Cetății de Scaun a Sucevei în perioada 14-15 februarie 2020

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului nr. 2979/29.01.2020, Raportul Direcția Proiecte Europene, Turism, Cultură și Transport nr. 2980/29.01.2020 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară;

In conformitate cu prevederile Legii 273 din 2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul dispozițiilor art.129 alin. (2) lit.b), art.139 alin. (3) lit.a), art.196 alin. (1) lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă organizarea manifestărilor cultural-artistice și finanțarea necesară cu ocazia împlinirii celor 632 de ani de atestare documentara a Sucevei și a Cetății de Scaun a Sucevei în perioada 14-15 februarie 2020.

Art.2. Se aprobă suma de 300.000 lei necesară organizări manifestărilor cultural-artistice și finanțarea necesară cu ocazia împlinirii celor 632 de ani de atestare documentara a Sucevei și a Cetății de Scaun a Sucevei în perioada 14-15 februarie 2020, pe următoarele capitole: Spectacol muzică ușoară -142.000 lei;

închiriere scenă, ecrane led, sonorizare, mixere, microfoane, onorariu prezentator - 70.000 lei;

Spectacol muzică clasică - 48.000 lei;

Spectacol pirotehnic - 40.000 lei.

Art.3. Se împuternicește domnul Ion Lungu, Primarul Municipiului Suceava, să semneze toate documentele legate de proiect pe durata derulării acestuia.

Art.4. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRAMNEAZA


SECRETAR GENERAL7AL CIPWLUI Jrs. IO

Nr. 24 din 30 Ianuarie 2020