Hotărârea nr. 23/2020

Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr.300 din 25 octombrie 2018, cuprinzând norme privind buna conviețuire, ordinea și liniștea publică, transportul public de călători, gospodărirea orașului și protecția mediului, precum și comercializarea produselor și serviciilor de piață în municipiul Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv. ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 300 din 25 octombrie 2018, cuprinzând norme privind buna conviețuire, ordinea și liniștea publică, transportul public de călători, gospodărirea orașului și protecția mediului, precum și comercializarea produselor și serviciilor de piață în municipiul Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și al Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi înregistrată cu nr. 2391 din 23.01.2020 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

Raportul Poliției Locale Suceava cu nr. 2392 din23.01.2020;

în baza:

prevederilor art. 7 lit.i) din Legea nr, 155/2010 a Legea Poliției Locale;

prevederilor art. 128 alin. (1) lit.d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată;

prevederilor art. 4 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență nr. 195/2002;

dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor - actualizată.

în temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.d) și alin. (7) lit.m), art. 133 alin. (1), art. 136 alin. (1) art. 139 alin.

 • (1) și art. 196 alin (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.I.'Se modifică și se completează H.C.L. nr. 300/2018 cuprinzând norme privind buna conviețuire, ordinea și liniștea publică, transportul public de călători, gospodărirea orașului și protecția mediului precum și comercializarea produselor și serviciilor de piață în municipiul Suceava după cum urmează:

 • 1. Articolul 6 se modifică și se completează după cum urmează:

“Art. 6. (1) Circulația autovehiculelor având o masa totală maxima autorizată mai mare de 3,5 tone pe străzile cu regim de restricție, se face în baza Autorizației speciale de transport, eliberată de Primăria municipiului Suceava, prin Direcția generală tehnică și de investiții — Serviciul administrare străzi și sistematizare rutieră în baza cererii tip conform anexei nr. 1. sau prin intermediul aplicației mobile.

 • (2) Autovehiculele speciale agabaritice se pot deplasa pe raza municipiului Suceava pe baza autorizației (anexa nr. 2, anexa nr. 3) eliberată de Primăria municipiului Suceava sau pe baza autorizației generate de aplicația mobilă în condițiile alin. (1), cu respectarea traseului și orarului stabilit prin aceasta.

 • (3) Sunt scutite de plata taxei și pot circula fără Autorizație specială de transport, următoarele categorii de autovehicule:

 • - autovehiculele aparținând autorităților și instituțiilor publice;

 • - autovehiculele destinate transportului local de călători;

 • - autovehiculele aparținând societăților, regiilor, care executa intervenții în vederea efectuării de reparații la rețelele edilitare;

 • - autovehiculele aparținând operatorilor de salubrizare. ”

 • (4) Aplicația mobilă generează Autorizație specială de transport pentru transportul de materiale de construcții sau a traficului de tranzit cu autovehicule având masa maximă totală autorizată mai mare de 3,5 tone, numai pe trasee care cuprind străzile prevăzute de anexa nr.4. ”

 • (5) Pentru eliberarea Autorizației speciale de transport prevăzută la alinfl) se percep taxe speciale de utilizare a drumurilor publice din municipiu prevăzute în hotărârile de consiliu local pentru stabilirea, la nivelul municipiului Suceava, a impozitelor și taxelor locale pentru fiecare an fiscal.

 • 2. Articolul 41 se completează prin introducerea anexei 4 și va avea următorul cuprins:

„ Art. 41 Anexele 1,2,3 șl 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre"

Anexa nr. 4

STRĂZILE DIN MUNICIPIUL SUCEAVA CU RESTRICȚIE PENTRU AUTOVEHICULE CU MASA MAXIMĂ TOTALĂ A UTORIZATĂ MAI MARE DE 3,5 TONE CARE POT FI TRANZITATE ÎN BAZA A UTORIZA ȚIEI

SPECIALE DE TRANSPORT

ZONA CENTRALĂ: Str. Ana Ipătescu Str. Petru Rareș Str. VasileAlecsandri Str. Mihai Viteaza Str. Ștefan cel Mare B-dul 1 Mai Str. Universității Str. Alexandru cel Bun Str. Samoil Isopescu Str. Mitropoliei Str. Parcului

ZONA MĂRĂȘEȘT1:

Str. Mihai Eminescu

Str. Mărăști

Str. Mărășești

ZONA GEORGE ENESCU: B-dul George Enescu Str. Aleea Lalelelor Str. Aleea Jupiter Str. Zorilor Str. Aleea Satuin Str. Scurtă

ZONAZAMCA:

Str. Zamcei

Str. Narciselor

ZONA OBCINI:

B-dul 1. Decembrie .1918

Str. Calea Obcinilor

Str. Viitorului B-dul Pref. Gavril Tudoraș B-dul Comeliu Coposu

ZONA BURDUJENI:

CUZAI Str. Mircea Damaschin Str. Baladei Str. Celulozei

CUZAII Str. Eroilor

Str. Tineretului

Str. Amurgului

Str. Păcii Str. Muncii Str. Prieteniei

Str. Bujorilor

CUZAin Str. General lacob Zadic

ZONA BURDUJENI SAT:

Str. Plevnei

Str. Căpitan Grigore Andrei

Str. Vasile Pârvan

ZONA GAR BURDUJENI - ANL:

Str. Putna

Str. Nicolae lorga

Str. Jean Bart

ZONAIȚCANI:

Str. Aron Pumnul

Str. Biruinței

Str. Muncitorului

Nr. 23 din 30 Ianuarie 2020