Hotărârea nr. 224/2020

HOTĂRÂRE,privind actualizarea statului de funcții al ,Primăriei municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.nrimariasv.ro, primsv@priinariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind actualizarea statului de funcții al Primăriei municipiului Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 25821/26.08.2020, Raportul cu nr. 25822/26.08.2020 al Serviciului resurse umane și Avizul Comisiei economico-fmanciară, juridică, disciplinară;

în conformitate cu prevederile art.31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 128 din H.G.R. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și art. 452 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade și trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G.R. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. a) și alin.(3) lit.c), art.139 alin.(l), art.196 alin. (1) lit.a), art.478 alin.(2), art. 554 și art. 626 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Pentru promovarea funcționarilor publici de execuție care, la data de 24 august 2020, au susținut examen de promovare în gradul profesional următor și au fost declarați “Admis” se aprobă modificarea corespunzătoare a posturilor - funcții publice ocupate de aceștia, prin transformarea gradului profesional deținut în gradul profesional imediat superior, după cum urmează:

 • a) la Biroul evidența și administrarea imobilelor de locuit din cadrul Direcției Patrimoniu - 2 posturi, funcții publice de consilier, clasa I, gradul profesional principal se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional superior;

 • b) la Serviciul finanțare învățământ și încasări directe din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate - 1 post, funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional superior;

 • c) la Serviciul financiar, contabilitate din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate - 1 post, funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional superior;

 • d) la Serviciul urmărire și executare silită din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate - 1 post, funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional superior;

 • e) la Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Direcției Urbanism, Amenjarea Teritoriului și Cadastru - 1 post, funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional asistent se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional principal;

 • f) la Serviciul ordine, liniște publică și pază nr.l din cadrul Poliției Locale Suceava - 1 post, funcție publică de polițist local, clasa I, gradul profesional principal se transformă în polițist local, clasa I, gradul profesional superior;

 • g) la Serviciul ordine, liniște publică și pază nr.2 din cadrul Poliției Locale Suceava - 1 post, funcție publică de polițist local, clasa I, gradul profesional principal se transformă în polițist local, clasa I, gradul profesional superior;

 • h) la Serviciul evidența persoanelor, instruire și administrativ din cadrul Poliției Locale Suceava - 1 post, funcție publică de polițist local, clasa I, gradul profesional principal se transformă în polițist local, clasa I, gradul profesional superior;

 • i) la Biroul disciplina în construcții și afîșaj stradal din cadrul Poliției Locale Suceava -1 post, funcție publică de polițist local, clasa I, gradul profesional principal se transformă în polițist local, clasa I, gradul profesional superior;

 • j) la Biroul protecția mediului din cadrul Poliției Locale Suceava - 1 post, funcție publică de polițist local, clasa I, gradul profesional principal se transformă în polițist local, clasa I, gradul profesional superior.

 • k) la Serviciul de stare civilă din cadrul Direcției Municipale de Evidență a Persoanelor -1 post, funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional asistent se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional principal;

 • 1) la Serviciul de evidență a persoanelor din cadrul Direcției Municipale de Evidență a Persoanelor - 3 posturi, funcții publice de consilier, clasa I, gradul profesional principal se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional superior și 1 post, funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional asistent se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional principal.

Art.2. Pentru promovarea salariaților contractuali de execuție care, la data de 24 august 2020, au susținut examen de promovare în gradul profesional următor/ treapta profesională următoare și au fost declarați “Admis” se aprobă modificarea corespunzătoare a posturilor -funcții contractuale ocupate de aceștia, prin transformarea gradului profesional deținut/treptei profesioale deținute în gradul profesional imediat superior/treapta profesioală imediat superioară, după cum urmează:

 • a) la Serviciul administrativ din cadrul Direcției Contencios Administrativ, Juridică și Administrativă - 1 post, funcție contractuală de muncitor calificat (electrician) treapta II se transformă în muncitor calificat (electrician) treapta I și un post de muncitor calificat (telefonist) treapta II se transformă în muncitor calificat (telefonist) treapta I;

 • b) la Serviciul investiții, reparații și administrativ din cadrul Direcției Administrația Piețelor -1 post, funcție contractuală de inspector de specialitate, gradul II se transformă în inspector de specialitate, gradul I;

 • c) la Biroul Complexul Comercial “Bazar” din cadrul Direcției Administrația Piețelor -1 post, funcție contractuală de inspector de specialitate, gradul I se transformă în inspector de specialitate, gradul IA;

 • d) la Serviciul administrativ, Compartimentul administrare sediu Direcția Generală a Domeniului Public - 1 post, funcție contractuală de inspector de specialitate gradul, gradul I se transformă în inspector de specialitate, gradul IA.

 • Ar t.3. Potrivit art. 1-3 se aprobă statul de funcții actualizat al Primăriei municipiului Suceava, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • Ar t.4. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul său de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contr

Secretar ge Jrs. I

icipiului


Nr. 224 din 27 august 2020