Hotărârea nr. 223/2020

HOTĂRÂRE,privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult,aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA


HOTĂRÂRE privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

Consiliul Local al mnicipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare a Primarului municipiului Suceava, înregistrat cu nr. 25.679/25.08.2020, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări Nerambursabile din Fonduri Publice, din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. 25.680/25.08.2020 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

In baza dispozițiilor Ordonanței de Guvern nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținînd cultelor religioase recunoscute din România, aprobată prin Legea nr. 125/2002, a Normelor Metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 1470/2002, cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentului privind stabilirea și acordarea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al Municipiului Suceava pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin HCL nr. 13/31.01.2019 și a bugetului local pentru anul 2020, aprobat prin HCL nr.2/30.01.2020.

în temeiul art. 129, alin.2, lit.d, alin.8, lit.a, art.139, alin.3, art.196, alin.l, lit.a, din O.G. 57/2019, privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă acordarea de sprijin financiar pentru unitățile de cult din Municipiul Suceava, conform anexei care face parte integrantă din această hotărâre.

Art.2 Primarul Municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE


Contra

Secretar gem Jrs. IOAP


emnează

ral aLnrtinicipiului


ÎUTAC


Nr. 223 din 27 august 2020