Hotărârea nr. 222/2020

HOTĂRÂRE,privind aprobarea coridorului de mobilitate integrat pe axa Vest-Est, cuprins între strada Sofia Vicoveanca - strada Calea Burdujeni și stăzile adiacente acestora, considerat strategic și care sprijină transportul public de călători, deplasările cu bicicleta și circulația pietonală, în scopul depunerii unei cereri de finanțare, în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea coridorului de mobilitate integrat pe axa Vest-Est, cuprins între strada Sofia Vicoveanca - strada Calea Burdujeni și stăzile adiacente acestora, considerat strategic și care sprijină transportul public de călători, deplasările cu bicicleta și circulația pietonală, în scopul depunerii unei cereri de finanțare, în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică

2014-2020


Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi nr. 25934/27.08.2020, Raportul Serviciului Proiecte Europene și Strategii de Dezvoltare nr. 25935/27.08.2020 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară,

In conformitate cu prevederile Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, aprobat prin Decizia CE nr. C(2014) 10221/18.12.2014, cu modificările și completările ulterioare respectiv ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)

în temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit „b”, art 139, alin. 3, lit „a”, art. 196, alin. 1, lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă coridorul de mobilitate integrat pe axa Vest-Est, cuprins între strada Sofia Vicoveanca - strada Calea Burdujeni și stăzile adiacente acestora, considerat strategic și care sprijină transportul public de călători, deplasările cu bicicleta și circulația pietonală, în scopul depunerii unei cereri de finanțare, în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.

Art. 2 Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

președintă dă ANGELA


C ontyflsemnează

Secretar generau municipiului Jrs. I£fc&<CIUTAC

Nr. 222 din 27 august 2020