Hotărârea nr. 221/2020

HOTĂRÂRE,privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a,indicatorilor tehnico-economici ai proiectului,„Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul National „Petru Rareș”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul National „Petru Rareș”

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi nr. 25702/25.08.2020, Raportul Serviciului Proiecte Europene și Strategii de Dezvoltare nr. 25703/25.08.2020 și Avizul Comisiei economico-fînanciară, juridică și disciplinară,

în conformitate cu prevederile Legii 273 din 2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit. „b”, art. 139, alin. 3, lit „a” și art. 196, alin.l, lit „a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiții din cadrul proiectului “Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasa si laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul National „Petru Rares”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 10, Prioritatea 10.1, Obiectivul specific 10.1b, “Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - Apel dedicat invatamantului obligatoriu”. Indicatorii tehnico-economici și descrierea investiției sunt prevăzute în anexa ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se abroga prevederile HCL nr. 186 din 23 iulie 2020.

Art. 3. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

// o            ■ .i',

PREȘEDINTE

ANGELA ZAlȘ^Sr g?/Contr

Secretar ge Jrs. IOiinicipiului


Nr. 221 din 27 august 2020