Hotărârea nr. 22/2020

Hotărâre privind Planul cu principalele activităţi ce urmează a fi desfăşurate de Poliţia Locală Suceava în anul 2020, obiectivele stabilite şi indicatorii de performanţă

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro. primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

1 ...............................................

HOTĂRÂRE

privind Planul cu principalele activități ce urmează a fi desfășurate de Poliția Locală Suceava în anul 2020, obiectivele stabilite și indicatorii de performanță

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere referatul de aprobare a Primarului Municipiului Suceava nr. 2389 din 23.01.2020, Raportul nr. 2390 din 23.01.2020 a Poliției Locale Suceava și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza art. 30 lit.c) și e) din Legea nr. 155/2010 a Poliției Locale;

în temeiul art. 129 alin. (2) litd), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1). lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă Planul cu principalele activități ce urmează a fi desfășurate de Poliția Locală Suceava în anul 2020, obiectivele stabilite și indicatorii de performanță, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2. Primarul municipiului, Comisia locală de ordine publică și Poliția Locală Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR GENE

AL MUNICIPIULUI CIUTAC


Jrs.

Nr. 22 din 30 Ianuarie 2020