Hotărârea nr. 219/2020

HOTĂRÂRE,privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul ,familiei ocupaţionale „Administraţie” valabile începând cu data de 1 august 2020,pentru instituţia de spectacole Teatrul Municipal „Matei Vişniec” Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” valabile începând cu data de 1 august 2020 pentru instituția de spectacole Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 24836/18.08.2020, Raportul cu nr. 24837/18.08.2020 al Serviciului resurse umane, Adresa nr.911/2020 a Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava înregistrată la Municipiul Suceava sub nr. 9793/2020 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică,disciplinară;

în conformitate cu prevederile art.10-11 și art.38 alin.(3) lit.e) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr.935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, H.C.L. nr.3 81/2019 privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru instituția de spectacole Teatrul Municipal “Matei Vișniec” Suceava, precum și completarea anexei la H.C.L. nr. 28/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” valabile începând cu data de 1 ianuarie 2019 pentru, instituția de spectacole Teatrul Municipal “Matei Vișniec” Suceava;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.d), art.139 alin. (3), art.196 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ArLl. (1) Se stabilesc salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, valabile începând cu data de 1 august 2020, pentru instituția de spectacole Teatrul Municipal “Matei Vișniec” Suceava, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Salariile de bază prevăzute în Anexă pentru funcții de execuție sunt pentru gradația 0;


salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit art.10 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Stabilirea salariilor de bază individuale, valabile începând cu data de 1 august 2020, pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” pentru instituția de spectacole Teatrul Municipal “Matei Vișniec” Suceava se face corespunzător încadrării din luna iulie 2020 în funcție și grad pentru fimcții de conducere, respectiv în funcție, grad/treaptă și gradație pentru funcții de execuție, conform art.l din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul municipiului Suceava prin instituția de spectacole Teatrul Municipal “Matei Vișniec” Suceava reprezentată de manager, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DU$EDINfĂ-


Contrasemnează

Secretar general al municipiului Jrs. MftN CIUTAC

Nr. 219 din 27 august 2020

Teatrul Municipal "Matei Vișniec" Suceava


Anexa la H.C.L. nr....


113.


/27.08.2020


Salarii de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din instituția de spectacole Teatrul Municipal "Matei Vișniec" Suceava, stabilite conform

Legii cadru-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare,

valabile începând cu data de 1 august 2020

Funcții contractuale

Funcții de conducere

Nr. crt.

Funcția

Nivel studii

Salariul de bază - lei

Coeficient

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

1.

Manager (Director general)

S

11.774

14.361

5,28

6,44

2.

Director general adjunct

S

8.853

12.778

3,97

5,73

3.

Director

s

8.853

12.778

3,97

5,73

4.

Director adjunct, contabil șef

s

7.604

9.879

3,41

4,43

5.

Șef serviciu

s

7.314

8.229

3,28

3,69

6.

Șef birou, șef atelier

s

7.002

7.314

3,14

3,28

Funcții de execuție

Nr. crt.

Funcția

Nivel studii

Salariu de bază lei

Coeficient

Gradația 0

1.

Consilier, expert, inspector de specialitate

- gradul IA

S

5.597

2,51

- gradul I

S

4.616

2,07

- gradul II

s

4.326

1,94

- debutant

s

3.278

1,47

2.

Casier, magaziner

M;G

3.702

1,66

- debutant

M;G

2.765

1,24