Hotărârea nr. 218/2020

HOTĂRÂRE,privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” valabile începând cu data de 1 august 2020,și actualizarea statului de funcții pentru Creşa nr.1 Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA


HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale


„Administrație” valabile începând cu data de 1 august 2020 și actualizarea statului de funcții pentru Creșa nr.l Suceava


Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 24761/18.08.2020, Raportul cu nr. 24762/18.08.2020 al Serviciului resurse umane și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în conformitate cu prevederile art. 10-11 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 935 /2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, valabil începând cu data de 01.01.2020, Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr.27/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” valabile începând cu data de 1 ianuarie 2019 pentru Creșa nr.l Suceava;

în baza adreselor nr.l520 și nr.l523 din 29.07.2020 ale Creșei nr.l Suceava înregistrate la Municipiul Suceava sub nr.23198 și respectiv subnr.23199 din 04.08.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și alin.(7) lit.b), art. 139 alin. (3) și art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. (1) Se stabilesc salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” valabile începând cu data de 1 august 2020 pentru Creșa nr.l Suceava, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


(2) Salariile de bază prevăzute în Anexa nr.l pentru funcții de execuție sunt pentru gradația 0;


salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit art.10 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Stabilirea salariilor de bază individuale, valabile începând cu data de 1 august 2020, pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” pentru Creșa nr.l Suceava se face corespunzător încadrării din luna iulie 2020 în funcție și grad pentru funcții de conducere, respectiv în funcție, grad/treaptă și gradație pentru funcții de execuție, conform art. 1 din prezenta hotărâre.


aprobă:


Art.3. La nivelul Creșei nr. 1 Suceava, instituție publică de subordonare locală cu personalitate juridică, se


  • a) transformarea a două posturi contractuale ocupate de educator puericutor debutant din structura de personal al Compartimentului educațional-didactic, în educator puericultor pentru promovarea titularelor posturilor care au susținut examenul de promovare la expirarea perioadei de debut și au fost declarate „Admis”;

  • b) transformarea postului contractual vacant de consilier gradul IA din structura de personal a Compartimentului financiar, în consilier, gradul II;

  • c) transformarea postului contractual vacant de administrator treapta I din structura de personal a Serviciului resurse umane, juridic, informatică și administrativ în consilier debutant;

  • d) transformarea unui post contractual vacant de asistent medical principal (PL) din structura de personal a Corpului sanitar în asistent medical de nutriție și dietetică debutant (S).


nr.2.


Art.4. Potrivit art. 3 se aprobă statul de funcții al Creșei nr. 1 Suceava, în formă actualizată, conform Anexei


Art.5. Anexele nr.l-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul municipiului Suceava, prin Creșa nr.l Suceava reprezentată de directorul său, va duce la îndeplinire prcvcdcrilpprezentei hotărâri.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA-ANGELA ZARQJ^U5^^


Contrai

Secretar genei

Jrs. IG

inează al mimicipiului keflJTAC

Nr. 218 din 27 august 2020

MUNICIPIUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

Salarii de baza pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din cadrul Creșei nr.l Suceava stabilite conform

Legii cadru-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare valabile începând cu data de 1 august 2020

Funcții contractuale

a) de conducere

Nr.

crt.

Funcția

Nivel studii

Salariul de bază - lei

Coeficient

Grad I

Grad II

GradI

Grad II

1

Director

S

12.064

13.938

5,41

6,25

2

Șef serviciu

S

8.630

9.098

3,87

4,08

b) de execuție

Nr. crt.

Funcția

Nivel studii

Salariu de bază lei

Coeficient

Gradația 0

1.

Auditor

- gradul IA - gradul I - gradul II

S

5.530

2,48

S

4.572

2,05

S

4.059

1,82

2.

Consilier, expert, inspector de specialitate - gradul IA - gradul I - gradul II - debutant

S

5.040

2,26

S

4.148

1,86

S

3.702

1,66

S

3.278

1,47

3

Administrator - treapta I - treapta II

M

3.189

1,43

M

2.765

1,24

4.

Casier, magaziner - debutant

M;G

2.832

1,27

M;G

2.386

1,07

5.

îngrijitor

- debutant

M;G

2.631

1,18

M;G

2.230

1,00

6.

Muncitor calificat

  • - treapta I

  • - treapta II

  • - treapta III

  • - treapta IV

M;G

3.033

1,36

M;G

2.966

1,33

M;G

2.743

1,23

M;G

2.587

1,16

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

Creșa nr.l Suceava

STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

Funcția contractuală

Gradul/ treapta

Nivel studii

Norma postului

de conducere

de execuție

1

Director

II

s

1

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

2

auditor

gradul I

S

1 1

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, INFORMATICĂ ȘI ADMINISTRATIV

3

Șef serviciu

II

S

1

4

consilier

gradul I

S

0,25

5

consilier

gradul II

S

0,25

6

consilier

gradul II

S

I

7

consilier

debutant

s

1

8

magaziner

M;G

1

9

m. șofer

treapta III

M;G

1

10

m. bucătar

treapta III

M;G

I

11

m. bucătar

treapta III

M;G

1

12

m. întreținere

treapta IV

M;G

1

COMPARTIMENTUL FINANCIAR

13

consilier

gradul II

S

1

14

casier

M;G

1

COMPARTIMENTUL EDUCAȚIONAL - DIDACTIC

15

educator - puericultor

M

1

16

educator - puericultor

M

1

CORPUL SANITAR

17

Asistent șef

asistent medical

principal

PL

1

18

asistent medical de nutriție și dietetică

debutant

5

1

19

asistent medical

principal

PL

1

20

asistent medical

principal

PL

1

21

asistent medical

principal

PL

1

22

asistent medical

principal

PL

1

23

asistent medical

principal

PL

I

24

asistent medical

principal

PL

1

25

asistent medical

principal

PL

1

26

asistent medical

principal

PL

1

27

asistent medical

principal

PL

1

28

asistent medical

PL

I

29

infirmieră

M;G

1

30

infirmieră

M;G

1

31

infirmieră

M;G

1

32

infirmieră

M;G

1

33

infirmieră

M;G

1

34

infirmieră

M;G

1

35

infirmieră

M;G

1

36

infirmieră

M;G

1

37

infirmieră

M;G

1

38

infirmieră

M;G

1

39

infirmieră

M;G

1

40

infirmieră

M;G

1

41

infirmieră

M;G

1

42

infirmieră

M;G

1

43

infirmieră

M;G

1

44

spălătoreasă

1

45

spălătoreasă

1

Centralizator posturi

Nr. total funcții contractuale, din care

45

de conducere

3

de execuție

42