Hotărârea nr. 217/2020

HOTĂRÂRE,privind aprobarea atribuirii în locaţiune cu titlu oneros a unei locuințe aflată în administrarea Municipiului Suceava, Str. Victoriei nr. 10, bl. G2, sc. A, ap.1,,domnului Baciu Bogdan

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii în locațiune cu titlu oneros a unei locuințe aflată în administrarea Municipiului Suceava, Str. Victoriei nr. 10, bl. G2, sc. A, ap.l, domnului Baciu Bogdan

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și al Viceprimarului municipiului Suceava dl. Marian Andronache înregistrat cu nr. 25164/20.08.2020, Raportul Biroului evidența și administrarea imobilelor de locuit înregistrat cu nr. 25165/20.08.2020 și Avizul Comisiei de învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte și protecție socială;

în temeiul HCLnr.291/14.10.2016 șiHCL. 153/25.06.2020.

în temeiul prevederilor Legii locuinței nr.114/1996 republicată și modificată și HG nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr.114/1996

în conformitate cu prevederile art.129, alin.(l), alin.(2) lit."a"și alin.(7), lit."q", precum și ale art.l39,alin.(3), lit."g" și art. 196 lit."a" din O.U.Gnr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Se aprobă atribuirea în locațiune cu titlu oneros a unei locuințe aflată în administrarea municipiului Suceava, Str. Victoriei nr.10, B1.G2, Sc.A, ap.l, domnului Baciu Bogdan;

(2) Se aprobă plata chiriei calculată conform fișei de calcul, anexă la contractele de


închiriere. Chiria va fi achitată lunar de către beneficiari în numerar la casieria din cadrul Primăriei Municipiului Suceava sau prin virament bancar până în ultima zi a lunii curente.

(3) Neplata la termen a chiriei atrage penalități de întârziere de 0,1% asupra sumei


datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează celei în care suma a devenit exigibilă, fără ca penalitățile să poată depăși totalul chiriei restante.

Art.2 Perioada de valabilitate a contractului menționat mai sus, este până la data de 31.12.2024, cu posibilitatea de prelungire.

Art.3 Beneficiarii de locuințe aflate în administrarea municipiului Suceava, au obligația să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces, aprobate prin H.C.L. nr. 291 din 14.10.2016, înainte de emiterea repartiției și încheierea contractului de închiriere.

- Neîndeplinirea criteriilor de acces conduce la pierderea dreptului locativ, locuința rămânând a fi repartizată altei familii, în ordinea de pe lista de priorități.

Art.4 Primarul municipiului Suceava, prin Biroul evidența și administrarea imobilelor de locuit va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE 1)E^ȘEDINȚĂ

ANGELA            ,


Contr!


Secretar gei Jrs.


pinează al al municipiului -CIÎJTAC


Nr. 217 din 27 august 2020