Hotărârea nr. 216/2020

HOTĂRÂRE,privind aprobarea efectuării schimbului şi repartizarea a două locuinţe ,aflate în administrarea Municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării schimbului și repartizarea a două locuințe aflate în administrarea Municipiului Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și al Viceprimarului municipiului Suceava dl. Marian Andronache înregistrat cu nr. 25162/20.08.2020, Raportul Biroului evidența și administrarea imobilelor de locuit înregistrat cu nr. 25163/20.08.2020 și Avizul Comisiei de învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte și protecție socială;

în temeiul prevederilor Legii locuinței nr.114/1996 republicată și modificată, a HG nr.1275/2000 astfel cum a fost modificată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr.114/1996, și Legii nr.359/2009.

în conformitate cu prevederile art.129, alin.(7), lit."q", precum și ale art.l39,alin.(3), lit."g" din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă efectuarea schimbului și repartizarea a unei locuințe aflate în administrarea Municipiului Suceava, după cum urmează:

- str. Putna nr.10, Bl. BOI,ap.19, d-nei Bergheaua Cornelia;

Art.2 Se aprobă plata chiriei calculată conform fișei de calcul, anexă la contractele de închiriere. Chiria va fi achitată lunar de către beneficiari în numerar la casieria din cadrul Primăriei Municipiului Suceava sau prin virament bancar până în ultima zi a lunii curente.

Art.3 Neplata la termen a chiriei prevăzută la art.2, atrage penalități de întârziere de 0,1% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează celei în care suma a devenit exigibilă, fără ca penalitățile să poată depăși totalul chiriei restante.

Art.4 Se stabilește cu titlu de garanție, pentru acoperirea chiriei și a cheltuielilor comune, în caz de neplată, suma de 1.500 lei pentru apartamentul cu 3 camere din Ansamblul Privighetorii;

- Garanția se achită de beneficiar înainte de emiterea repartiției.


  • - Nedepunerea garanției conduce la pierderea dreptului locativ, locuința rămânând a fi repartizată altei familii, în ordinea de pe lista de priorități.

Art.5 Se aprobă efectuarea schimbului și repartizarea unei locuințe aflate în administrarea Municipiului Suceava, după cum urmează:

  • - Str.Privighetorii nr.3, B1.B1, ap.12, doamnei Belioaie Lenuța.

  • A rt.6 (1) Se aprobă scutirea de la plata chiriei a doamnei Belioaie Lenuța potrivit dispozițiilor Legii nr.359/2009 pentru modificarea art.20 alin(2) lit.b) alin (4) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

(2) Scutirea de la plata chiriei a doamnei Belioaie Lenuța va opera pe perioada în care sunt îndeplinite prevederile art.20 alin.(4) din actul normativ mai sus menționat.

Art.7 Perioada de valabilitate a contractelor menționate mai sus, este până la data de 31.12.2024, cu posibilitatea de prelungire.

Art.8 Primarul municipiului Suceava, prin biroul evidența și administrarea imobilelor de locuit va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE ^E'ȘEi>EVȚÂ^x^                                 Contrasemnează

ANGELA ZA^0;IAS|ttî^2\ \                           Secretar gencrafaHnunicipiului

HOHO            Jrs^rSGAC

\\                                       tu

Nr. 216 din 27