Hotărârea nr. 214/2020

HOTĂRÂRE,privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată,a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava,,B-dul. George Enescu nr. 19, bl. T38, sc. A

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, B-dul. George Enescu nr. 19, bl. T38, sc. A

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 25261/21.08.2020, Raportul de specialitate înregistrat la nr. 25262/21.08.2020, Avizul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară și al Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în baza prevederilor art. 15 lit. e) ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată și completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

în temeiul prevederilor art. 129 al. (2) lit. c și al. (6) lit. b, art. 139 al. (3) lit.g, art. 140, alin.l) și art. 196 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava (solicitant Silea Volintiru Teodora), teren în suprafață de 3 mp (p.c. nr. 54823) situat în Suceava b-dul George Enescu nr.19, bl.T38, sc.A, în vederea extinderii apartamentului nr. 2 cu scări pentru realizarea accesului din exterior.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialiate.


Contras Secretar ge Jrs. Inează unicipiului CIUTAC