Hotărârea nr. 213/2020

HOTĂRÂRE,privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată ,a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava,,str. Dimitrie Cantemir nr.4, bl.14, sc.A

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv. ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, str. Dimitrie Cantemir nr.4, bl.l4, sc.A

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 25266/21.08.2020, Raportul de specialitate înregistrat la nr. 25267/21.08.2020, Avizul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară și al Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în baza prevederilor art. 15 ale cap. II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată și completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

în temeiul prevederilor art. 129 al. (2) lit. c și al. (6) lit. b, art. 139 al. (3) lit.g, art. 140, alin.l) și art. 196 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava (solicitant Ciogolea Gabriela), teren în suprafață de 14 mp (p.c. nr. 54985) situat în Suceava, str. Dimitrie Cantemir nr. 4, bl. 14, sc. A în vederea extinderii apartamentului nr. 2 cu un balcon.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri, vor fî duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialiate.


Contr Secretar ge Jrs. I


mnează


al aljmunicipiului

TAC

Nr. 213 din 27 august 2020