Hotărârea nr. 212/2020

HOTĂRÂRE,privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată ,a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava,,str. Prieteniei nr. 4, bl. 90, sc. D

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv. ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, str. Prieteniei nr. 4, bl. 90, sc. D

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 25264/21.08.2020, Raportul de specialitate înregistrat la nr. 25265/21.08.2020, Avizul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară și al Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în baza prevederilor art. 15 lit. e) ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată și completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

în temeiul prevederilor art. 129 al. (2) lit. c și al. (6) lit. b, art. 139 al. (3) lit.g, art. 140, alin.l) și art. 196 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava (solicitant Covalciuc Mihaela), teren în suprafață de 4 mp (p.c. nr. 54812) situat în Suceava, str. Prieteniei nr.4, bl.90, sc.D în vederea extinderii apartamentului nr. 1 cu un balcon în proiecția balcoanelor de la etajele superioare.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialiate.


Contr Secretar ge Jrs. I


emnează


al afmunicipiului UTAC