Hotărârea nr. 211/2020

HOTĂRÂRE,de modificare a valorii unor bunuri din anexa 1 la HCL 28 din 30.01.2020 ,privind atestarea bunurilor ce fac parte din domeniul public al Municipiului Suceava, județul Suceava, administrate de SC Thermonet SA

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE de modificare a valoni unor bunuri din anexa 1 la HCL 28 din 30.01.2020 privind atestarea bunurilor ce fac parte din domeniul public al Municipiului Suceava, județul Suceava, administrate de SC Thermonet SA

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 25257/21.08.2020, Raportul de specialitate înregistrat la nr. 25258/21.08.2020 și Avizul Comisiei economico - financiară, juridică și disciplinară.

în conformitate cu prevederile OG nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Legii nr. 82/1991 - Legea contabilității, republicată cu modificările ulterioare, în temeiul Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale;

Potrivit Ordinului nr. 3471/2008 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimonial instituțiilor publice;

în temeiul prevederilor art 129, alin.(2), lit.c), art. 139, alin.(3), lit.g) și art. 196 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, rezultate ca urmare a unor lucrări de investiții finalizate, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modificarea valorii de inventar a bunului cu nr. de inventar 1119691, de la 607.185,83 lei la 880.629,63 lei.

Art. 3. Celelalte prevederi ale HCL 28 din 30.01.2020, rămân neschimbate.

Art.4. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Cont

Secretar g Jrs. ICmnează r^Fal municipiului CIUTAC