Hotărârea nr. 210/2020

HOTĂRÂRE,privind modificarea anexei 1 la HCL 74 din 27.02. 2020, privind atestarea bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava,,administrate de ACET SA, ca urmare a reevaluării efectuate la 31.12.2019

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei 1 la HCL 74 din 27.02. 2020, privind atestarea bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, administrate de ACET SA, ca urmare a reevaluării efectuate la 31.12.2019

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 25259/21.08.2020, Raportul de specialitate înregistrat la nr. 25260/21.08.2020 și Avizul Comisiei economico - financiară, juridică și disciplinară.

în conformitate cu prevederile OG nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Legii nr. 82/1991 - Legea contabilității, republicată cu modificările ulterioare;

în temeiul Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale;

Potrivit Ordinului nr. 3471/2008 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimonial instituțiilor publice;

în temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit.c), art. 139, alin.(3), lit.g) și art. 196 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă scoaterea din evidența patrimonială a Municipiului Suceava a bunurilor imobile-clădiri ce fac obiectul contactului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 17/5013/13.04.2010, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă scoaterea din evidența patrimonială a Municipiului Suceava a bunurilor de retur ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 17/5013/13.04.2010, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea valorilor de inventar pentru unele bunuri ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 17/5013/13.04.2010, bunuri imobile rezultate ca urmare a lucrărilor de investiții finalizate, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă completarea bunurilor de retur ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 17/5013/13.04.2010, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Celelalte prevederi ale HCL 74 din 27.02. 2020, rămân neschimbate.