Hotărârea nr. 21/2020

Hotărâre privind aprobarea Acordul de Parteneriat în cadrul Programului Social “Dăruieşte Responsabil”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv. ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea ACORDULUI DE PARTENERIAT în cadrul Programului Social ” Dăruiește Responsabil ”

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și al Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi înregistrat sub nr. 2256/23.01.2020, scrisoarea de intenție a F.U. ANA înregistrată cu nr.250263/20.01.2020, raportul de specialitate, comun al D.A.S. și Direcției de Ecologizare înregistrat sub nr. 2257/23.01.2020 cât și avizul comisiei învățământ, relații externe, sănătate, protecția mediului, familiei, cultură, culte, protecție socială;

în baza dispozițiilor art.132 și arț.136 din Legea 292/2011-Legea Asistenței Sociale cu modificările și completările ulterioare, H.G 163/2007 privind introducerea pe piață, comercializarea și distribuirea gratuită a articolelor de îmbrăcăminte purtată sau uzată și a articolelor textile purtate sau uzate;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.d), alin. (7) lît.b), art. 139 alin. (3) lit.a), art.154 și art 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă ACORDUL DE PARTENERIAT în cadrul Programului Social” Dăruiește Responsabil”, încheiat între Municipiul Suceava și Fundația de „Caritate și întrajutorare ANA” cu sediul în Suceava în calitate de partener, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul să semneze ACORDUL DE PARTENERIAT în cadrul Programului Social ” Dăruiește Responsabil ”.

Art.3. Primarul prin Direcția de Asistență Socială, Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și Direcția de Ecologizare, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI JrsJpANTIUTAC

Nr. 21 din 30 Ianuarie 2020