Hotărârea nr. 209/2020

HOTĂRÂRE,privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în,domeniul privat al municipiului Suceava, bunuri ce fac obiectul contractului ,de dare în administrare către Colegiul Tehnic „Petru Mușat”, ,în vederea scoaterii din funcțiune și valorificării

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava, bunuri ce fac obiectul contractului de dare în administrare către Colegiul Tehnic „Petru Mușat”, în vederea scoaterii din funcțiune si valorificării

s              9

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat la nr. 25270/21.08.2020, Raportul de specialitate înregistrat la nr. 25271/21.08.2020 și Avizul Comisiei economico-fînanciară, juridică, disciplinară;

în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

în temeiul dispozițiilor art. 129, alin (2) lit. c, art. 139, alin. (3) lit. “g” și art. 286 alin. (4), art. 361, alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ cu completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava a unor bunuri date în administrare Colegiului Tehnic „Petru Mușat”, bunuri rezultate din dezmembrare, ca urmare a implementării proiectului “Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic „Petru Mușat Suceava”, în vederea scoaterii din funcțiune și valorificării acestora.

Art.2. Se împuternicește Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava să efectueze casarea și să valorifice bunurile care au trecut din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat, urmărindu-se valorificarea la maximum a ansamblelor, subansamblelor și a a pieselor componente, prin vânzarea pe bază de licitație publică.

Sumele rezultate în urma casării vor acoperi valoarea neamortizată, diferența constituindu-se în venit la bugetul local.

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

11

PREȘEDINTE/DE âfflKnĂ. ANGELA ZARtft'iAJ®^’-


Contemnează

Secretar g^feral unicipiului

IUTACNr. 209 din 27 august 2020