Hotărârea nr. 208/2020

HOTĂRÂRE,privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor bunuri imobile ,nou identificate precum și modificarea elementelor de identificare a unor bunuri imobile evidențiate în inventarul domeniului privat al municipiului Suceava, ,aprobat prin HCL nr. 26 din 30.01.2020

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor bunuri imobile nou identificate precum și modificarea elementelor de identificare a unor bunuri imobile evidențiate în inventarul domeniului privat al municipiului Suceava, aprobat prin HCL nr. 26 din 30.01.2020

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat la nr. 25268/21.08.2020, Raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 25269/21.08.2020 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în temeiul Hotărârii nr.392 din 14.05.2020 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;

în baza HCL nr.26 din 30.01.2020 și în temeiul prevederilor art.139, alin.(3) lit. “g”, ale art.140 și art.196 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor bunuri imobile nou identificate evidențiate în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.(l). Se aprobă modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile evidențiate în anexele la HCL nr.26 din 30.01.2020, după cum urmează:

  • (2) . Se modifică suprafața terenului înregistrat la poziția nr. 134, nr. inventar TR 1171.9 din anexa nr.l la HCL nr.26 din 30.01.2020, de la 17,5 mp la 20 mp;

  • (3) . Se modifică suprafața și elementele de identificare ale bunului imobil evidențiat la poziția 137, nr. inventar TR 1171.12 din anexa nr.l la HCL nr.26 din 30.01.2020 - “ Teren ocupat de garaj situat pe strada Aleea Nucului în suprafață de 17,4 mp “, care va deveni “ Teren ocupat de garaj situat pe strada Slt. Alexandru lenceanu în suprafață de 15 mp”;

  • (4) . Se modifică suprafața și categoria de folosință a terenului evidențiat la poziția nr.218, nr. inventar TR 1593.4 din anexa nr.8 la HCL nr.26 din 30.01.2020, “ Teren arabil în suprafață de 154 mp “, care va deveni “ Teren curți construcții în suprafață de 127 mp și Teren curți construcții în suprafață de 27 mp;

Odată cu această modificare, parcele având categoria de curți construcții vor fi evidențiate în anexa nr.9 la HCL nr.26 din 30.01.2020, poziția din anexa nr.8, abrogându-se.

  • (5) . Se modifică suprafața terenului înregistrat la poziția 91, nr. inventar TR 1829.1 din anexa nr. 4 la HCL nr.26 din 30.01.2020, de la 84 mp la 88 mp.

Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Z- o f

PREȘEDIjQTEpȘ|ȘEDII!i'EA                             Contrașefnnează

Secretar general al municipiului

%                                 Jrsk IQ^M^UTAC

fh

Nr. 208 din 27'^02020                              )