Hotărârea nr. 207/2020

HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC DE DETALIU ,pentru construire locuință colectivă cu regim de înălțime D+P+2E, locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, branșamente/racorduri, pe teren proprietate privată ,Solicitant: S.C. DEMO-TECH INVEST S.R.L.

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www. primari asv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU

pentru construire locuință colectivă cu regim de înălțime D+P+2E, locuri de parcare, împrejmuire,


sistematizare verticală, branșamente/racorduri, pe teren proprietate privată Solicitant: S.C. DEMO-TECH INVEST S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vederea Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat cu nr. 24698/18.08.2020, Raportul Compartimentelor de specialitate nr. 24699/18.08.2020 și Avizul Comisiei de amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată, ale Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

Cu respectarea reglementărilor conținute în Planul Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul local de urbanism aferent;

în baza dispozițiilor ait. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. 6 lit. „c”, art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. 1 lit. „a” din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință colectivă cu regim de înălțime D+P+2E, locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, branșamente/racorduri, pe teren proprietate privată în suprafață de 727 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 40795, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Gheorghe Doja, f.n. Solicitant: S.C. DEMO-TECH INVEST S.R.L.(cerere nr. 24643/17.08.2020)

  • a) . Indicatori urbanistici stabiliți prin PUD:

POT propus = 33,70%

CUT propus = 1,42

Regim de înălțime max. = D+P+2E

Hmax comișă/atic = 10,00 m de la cota de intrare în scara de bloc

Locuri de parcare = se vor amenaja 6 locuri de parcare - 3 locuri în demisol si 3 locuri la nivelul platformei carosabile.

Spații verzi amenajate = 245,00 mp (33,70%)

Utilitățile edilitare vor fi asigurate prin racordare/branșare la rețelele urbane existente în zonă. Costurile de racordare/branșare la rețelele de utilități și a amenajărilor exterioare vor fi suportate de către investitori/beneficiari.

Accesul se realizează din strada Gheorghe Doja.

  • b) . Documentația de urbanism PUD face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre, c). Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu va fi de 3 ani de la data aprobării.

Art.2. Priipțpjj municipiului Suceava, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prez^^p^ot^grif

PREȘEDINTflD^Ș^^iZri                        Con* ^semnează

eraLftl municipiului

ÎAN CIUTAC


Secretar Jrs


Nr. 207 din 27 august 2020