Hotărârea nr. 206/2020

HOTĂRÂRE,privind premierea sportivului sucevean Hiliuță Raul Alexandru ,pentru performanțele sportive deosebite obținute în anul 2020

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind premierea sportivului sucevean Hiliuță Râul Alexandru pentru performanțele sportive deosebite obținute în anul 2020

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 24876/19.08.2020. Raportul Serviciului Finanțare învățământ și încasări directe, înregistrat sub nr. 24877/19.08.2020, Adresei Clubului Sportiv Municipal Suceava nr. 778/05.08.2020 înregistrată la Consiliul Local Suceava cu nr. 108/14.08.2020 și Avizul Comisiei dezvoltarea mediului de afaceri, turism, tineret și sport.

în baza dispozițiilor Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.181, alin.2, lit. din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. nr. 1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 4 din O.U.G 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alineat 7, litera ,,f’; art.139, alineat 3 litera „a” și art.196, alineat 1, litera „a” din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă premierea cu suma de 5.000 lei a sportivului Hiliuță Râul Alexandru, legitimat la Clubul Sportiv Municipal Suceava - secția atletism, pentru performanțele sportive deosebite obținute în anul 2020.

Art.2. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

//.șiZ'           'V ,X\

PREȘEDINTE


Cont Secretar Jrs.Jwî


remnează


«tal municipiului

CIUTAC


Nr. 206 din 27 august 2020