Hotărârea nr. 205/2020

HOTĂRÂRE,privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ,ai proiectului lucrări de protejare la eroziune a malului drept al râului Suceava ,în zona investiției „Revitalizare spațiu public urban în municipiul Suceava”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www. primari as v. ro. primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului lucrări de protejare la eroziune a malului drept al râului Suceava

în zona investiției „Revitalizare spațiu public urban în municipiul Suceava”

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi nr. 25169/20.08.2020, Raportul Direcției de Proiecte Europene, Turism, Cultură și Transport nr. 25170/20.08.2020 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară;

în conformitate cu prevederile Legii 273 din 2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit „b”, art 139, alin. 3, lit „a”, art. 196, alin. 1, lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiții din cadrul proiectului lucrări de protejare la eroziune a malului drept al râului Suceava in zona investiției „Revitalizare spațiu public urban in municipiul Suceava”. Indicatorii tehnico-economici și descrierea investiției sunt prevăzute în anexa ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

ANGELA


Corn

Secretar g

Jrs.J@


semnează

eraLaFTnunicipiului


CIUTAC


Nr. 205 din 27 august 2020