Hotărârea nr. 204/2020

HOTĂRÂRE,privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici,aferenți obiectivului de investiţii „Modernizare și extindere magazie metalică ,(str. Universității nr.2 - sediu D.G.D.P.)”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.prhnariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare și extindere magazie metalică

(str. Universității nr.2 - sediu D.G.D.P.)”

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Marian Andronache nr. 25232/21.08.2020, Raportul Serviciului Investiții nr. 25233/21.08.2020 și Avizul Comisiei economico-financiare, juridică si disciplinară;

In conformitate cu prevederile art. 44, alin.l, din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul dispozițiilor art.129, alin.2, lit. “b”, alin.4, lit.”d”, art. 139, alin.3 lit."aM si art. 196 alin.l lit."a" din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare și extindere magazie metalică (str. Universității nr.2 -sediu D.G.D.P.)”, prezentați în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contr Secretar g Jrs.


unicipiului