Hotărârea nr. 203/2020

HOTĂRÂRE,privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ,aferenți obiectivului de investiţii ,„Reabilitare tronson rețea de canalizare pluvială strada Calea Burdujeni”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

„Reabilitare tronson rețea de canalizare pluvială strada Calea Burdujcni”


Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Marian Andronache nr. 25230/21.08.2020, Raportul Serviciului Investiții nr. 25231/21.08.2020 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică si disciplinară;

în conformitate cu prevederile art. 44, alin.l, din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul dispozițiilor art. 129, alin.2, lit. “b”, alin.4, lit.”d”, art. 139, alin.3 lit/'a" si art. 196 alin.l lit."a" din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare tronson rețea de canalizare pluvială strada Calea Burdujeni”, prezentați în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretar general al municipiului Jrs. lej&dUTAC

Nr. 203 din 27 august 2020